Tác giả: Thanh Phú

Thạc sĩ CNTT Hàn Quốc, quản lý Luật Sư Hàn Quốc và Tạp chí Hàn Quốc. Liên hệ: [email protected]